Igangværende høringer
Sidst opdateret 18. maj 2017
Igangværende høringer
Få et overblik over, hvilke markedsforskrifter der er i høring.
Flexafregning af elforbrugere med årsbaseret nettoafregning
Energinet skal ifølge "Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget" (BEK 1358 03/12/2013) indføre en timemodel for timeafregning af alle slutbrugere af el.

En sådan model (flexafregning) blev godkendt af Energitilsynet d. 23. februar 2016, men omfattede ikke elforbrugere med årsbaseret nettoafregning, da en juridisk vurdering om afregningen af denne gruppe udestod.

Gennemført høring
Efter modtagelse af Energistyrelsens vurdering om, at der ikke er lovgivningsmæssige hindringer for at overføre elforbrugere med årsbaseret nettoafregning til flexafregning, har Energinet i perioden 1.-15. maj 2017 gennemført en høring vedr. modellen for dette.

Hvad sker der nu?
Fra Energinets side vil vi gerne takke for alle indkomne høringssvar, som vi er ved at gennemgå. Vi giver en samlet tilbagemelding på svarene i form af et høringsnotat, der offentliggøres her på Energinets hjemmeside. Efter en vurdering af metoderne ift. de indkomne høringssvar anmelder Energinet i slutningen af maj metoderne for flexafregning til Sekretariatet for Energitilsynet. Sekretariatet og Energitilsynet vil derefter gennemføre en høring for en endelig vurdering af modellen.

Nedenfor ses til information det udsendte høringsmateriale. 
 
Regneeksempel
Desuden ses ude til højre på siden et regneeksempel med den forventede økonomiske konsekvens af ændringen.
Her er det væsentligt at understrege, at afgifter, PSO og Energinets tariffer med denne ændring stadig vil blive afregnet på årsbasis, og dvs. udgifterne hertil forbliver uændret.
  
  
 

Kontakt

Joan Haahr HemmingsenMarkedsanalyse og Design+4530517409Send mail
Joan Haahr Hemmingsen
Henning ParboSystemydelser+4523338621Send mail
Henning Parbo

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.