Tjekliste for alle ansøgninger
Sidst opdateret 4. januar 2016
Tjekliste for alle ansøgninger
Alle ansøgninger om tilsagn til puljen om mulighed for forhøjet pristillæg skal som minimum indeholde en række oplysninger.
Vær opmærksom på, at der, udover nedenstående, er yderligere krav til ansøgninger vedrørende fælles solcelleanlæg​. Se dem her 

Alle ansøgninger om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg skal som minimum indeholde følgende oplysninger:​

Navn på ejeren/ejerne af solcelleanlægget​
CPR-nr., CVR-nr. eller identifikationsnummer for en afdeling i en almen boligorganisation for ejer/ejerne​
​Bopælsadresse på ejeren / ejerne af solcelleanlægget
Installationsadresse
Tilsagnet vil være knyttet til installationsadressen og kan som udgangspunkt ikke overdrages til andre. Dette vil kræve en dispensation fra Energinet.dk, som kan gives efter en konkret vurdering, se mere herom.​
Telefonnummer eller e-mailadresse for ejeren eller ejerne​
Solcelleanlæggets installerede effekt målt i kW (maks 1 decimal)
Det bemærkes, at det er den installerede effekt på nettilslutningstidspunktet, som denne forventes at blive. Det er altafgørende for opnåelse af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg, at der ikke hverken er sket etablering eller nettilslutning af solcelleanlægget, før tilsagn fra Energinet.dk er meddelt ejeren/ejerne. ​
Det forventede tidspunkt for nettilslutning af solcelleanlægget​
Skriftlig dokumentation for, at der er indgået en aftale om køb af solcelleanlæg, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg under puljeordningen. Vær opmærksom på, om betingelsen er korrekt. Et betinget tilbud er i sig selv ikke nok til at være betegnet som en betinget aftale, hvorfor et tilbud ikke kan stå alene. Tilbuddet skal altså både være betinget af Energinet.dks tilsagn om pristillæg og accepteret.
 
Hvis købet af et solcelleanlæg (på grund af ordregiveren / ejeren) er omfattet af tilbudsloven eller udbudsdirektivet, kan der i stedet for en betinget aftale vedlægges et udbudsgrundlag, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg under puljeordningen​
  • Hvis den kommende ejer eksempelvis allerede har købt solcelleanlægget, fortabes retten til pristillægget for elektricitet fra det pågældende solcelleanlæg. Det betyder, at der skal søges om tilsagn om pristillæg på et tidligt tidspunkt i processen, dvs. før investeringen er irreversibel, og etablering af anlægget er påbegyndt. Det betyder dog samtidig, at et projekt ikke anses for påbegyndt, hvis der er indgået en aftale om køb, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.
​Oplysning, om hvorvidt ansøgningen skal behandles sammen med en eller flere andre ansøgninger samt udførlig identifikation af, hvilke(n) ansøgning(er) den pågældende ansøgning ønskes behandlet sammen med.
Bemærk, at hvis ansøgerne ønsker deres individuelle ansøgninger behandlet sammen, skal det fremgå af hver af de individuelle ansøgninger, at hver af ansøgerne er indforstået med, at ansøgningerne er betinget af hinanden. 
Hvis flere ansøgninger ønskes behandlet sammen, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:
  • at der i ansøgningen skal være en udførlig angivelse af, hvilke andre ansøgninger, ansøgeren ønsker sin individuelle ansøgning behandlet med, og  det skal fremgå af ansøgningen, at hver af ansøgerne er indforstået med, at deres ansøgning er betinget af de andre ansøgninger og betydningen heraf,
  • at hvis ejeren/ejerne ønsker at få sin/deres ansøgning(er) behandlet med en eller flere andre ansøgninger, betyder dette, at ansøgningerne bliver betinget af hinanden. Det vil sige, at der således enten kan gives tilsagn til alle de ansøgninger (forudsat samtlige betingelser for hver fyldestgørende individuelle ansøgning er opfyldt), eller også opnår ingen af de ansøgninger tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg,
  • at hvis man vælger at få sin ansøgning behandlet med andre ansøgninger, vil ansøgningstidspunktet først regnes fra det tidspunkt, hvor Energinet.dk har modtaget den sidste fyldestgørende ansøgning,
  • at hver ansøgning er en individuel ansøgning, som selvstændigt skal opfylde betingelserne for tilsagn om mulighed for pristillæg,
  • at pristillæggets størrelse fortsat vil afhænge af den konkrete type anlæg, dens placering, tilslutningsmåde mv. som angivet i § 47, stk. 7,
  • at hvis ejeren/ejerne har ønsket at få behandlet deres ansøgninger sammen, og en eller flere af disse ansøgninger til sammen overstiger antallet af resterende watt, vil Energinet.dk tilbyde ejerne en reducering, og det vil være op til ejerne selv at vælge hvilken ansøgning, der skal reduceres. 

Denne form for ansøgningsproces kan fx være relevant for afdelinger i almene boligorganisationer, der ønsker deres individuelle ansøgninger behandlet sammen og dermed betinget af hinanden.

En bekræftelse fra ejeren/ejerne på, at projektet ikke vil blive etableret, hvis der ikke kan opnås støtte. Bemærk, at hvis der ikke foreligger en bekræftelse på, at projektet ikke ville blive etableret uden støtte, vil ansøgningen blive afslået.
En bekræftelse fra ejeren/ejerne på, at projektet ikke er påbegyndt.
Bemærk, at hvis der ikke foreligger en bekræftelse på, at projektet ikke er påbegyndt, vil ansøgningen blive afslået.​
En fuldmagt, hvis underskriver handler på vegne af anlægsejer​
Dokumentation for tegningsberettigelse, hvis der ansøges af en juridisk person.
Er ejerne af selskabet allerede registeret i det nye offentlige ejerregister, kan dette være dokumentation, hvis samtlige ejere fremgår med deres ejerandele.
 
Har selskabet ejerbog, kan dette være dokumentation - det vigtigste er, at den juridiske person fremsender dokumentation for ejerskab samt ejerandele.​

Købspris for anlægget ​​

  • Prisen for det fysiske anlæg, altså komponenterne.

​Installationsomkostninger​

  • Den samlede pris for montering af anlægget, inklusiv tilslutning i eltavlen.
Om der skal foretages nettoafregning og i givet fald nettoafregningsgruppe for det ansøgte anlæg​
​Angivelse af, hvilke former for elafgift ejeren eller ejerne betaler ​​

​​En bekræftelse på, ejeren/ejerne ikke har modtaget eller vil modtage anden offentlig støtte til etablering og drift til det ansøgte anlæg. Dette kan fx være håndværkerfradrag.

Det skal bemærkes, at ”angivelse af, hvilke former for elafgift du eller I selv betaler”, henviser til, om du betaler en reduceret elafgift, hvis du fx har elvarme. Der vil være tale om en tjekboks, du skal krydse af i, hvis dit hus opvarmes med el.
Hvis Energinet.dk har brug yderligere oplysninger til brug for kontrol af tilskyndelsesvirkningen, vil Energinet.dk kontakte dig og anmode om yderligere oplysninger.

 

 

 

Vær opmærksom på, at der er yderligere krav til ansøgninger vedrørende fælles solcelleanlæg​. Se dem her

Kontakt

VE-administration+4570215074Send mail
VE-administration

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.