Garantifonden
Sidst opdateret 10. april 2017
Garantifonden
Som vindmøllelav/initiativgruppe kan man søge om at få en garanti på op til 500.000 kr. Garantien kan bruges til optagelse af lån i forbindelse med finansiering af forundersøgelser til nye vindmølleprojekter.
Garanti kan ydes for lån til forundersøgelser
Der kan søges om garanti til nye aktiviteter, som må anses for et naturligt og nødvendigt led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller.

Forundersøgelser kan være:
- Undersøgelse af mulig placering af vindmøller
- Tekniske og økonomiske vurderinger af vindmølleplaceringer
- Forberedelse af ansøgninger til myndigheder
- VVM-redegørelser i forbindelse med forundersøgelser.

Da der er tale om undersøgelse af mulige egnede placeringer af vindmøller og forberedelse af ansøgninger til berørte myndigheder, ligger det forudsætningsvist i loven, at lån optages i startfasen af evt. kommende mølleprojekter som en slags "fødselshjælp", altså før fastlæggelse af den overordnede geografiske placering af møller, antallet af møller og før evt. myndighedsbehandling m.v.
 
Krav til lånet
Garantien kan omfatte hovedstolen af lån optaget på markedsbestemte vilkår til formål som nævnt ovenfor (forundersøgelser).

Dette vil fremgå som en betingelse i garantien. Dokumentation i form at f.eks. kopi af låneaftale skal eftersendes.
 
Krav til vindmøllelavet/initiativgruppen
For at få en garanti skal vindmøllelavet/initiativgruppen bestå af mindst 10 deltagere.
Flertallet af deltagerne i vindmøllelavet/initiativgruppen skal være bopælsregistreret i CPR-registret på en adresse i den kommune, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet, eller uden for opstillingskommunen i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet.
 
Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet.
 
Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.
 
Det ovenfor nævnte flertal af deltagerne skal desuden have bestemmende indflydelse i gruppen/lavet. Dette skal kunne dokumenters over for os, f.eks. via vedtægterne for gruppen/lavet.

Der stilles desuden krav om, at planerne skal være realistiske.
 
Ansøgningsprocedure
For at søge om garanti skal man udfylde formularen "Ansøgning om udstedelse af garanti" og "De minimis-erklæring", som findes i menuen til  højre under "Læs mere". De udfyldte dokumenter sendes til Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

I ansøgningsskemaet skal man oplyse CVR-nr., hvilke planlagte forundersøgelser, der skal gennemføres, hvor mange vindmøller der planlægges opført, vindmøllerne mulige placering, vindmøllernes mulige højde og effekt.

Herudover skal der vedlægges følgende bilag:
•Endelige underskrevne vedtægter for vindmøllelavet/initiativgruppen.
•Liste over lavsdeltagere - underskrevet af samtlige deltagere.
•Relevante bilag fra kommunen; sådanne bilag kan være en oversigt over temaplan for vindmøller, forslag til kommuneplantillæg eller lignende.

Energinet.dk kan maksimalt udstede garantier for en samlet sum på 10 millioner kroner. Når loftet er nået, vil nye ansøgninger blive afvist, indtil garantierne igen kommer tilbage. Kontakt De Fire Vindmølleordninger for nærmere information.

I menuen til højre fremgår det, hvor mange penge, der er tilbage i garantifonden.
 
Retsgrundlag
Reglerne for garantifonden findes i § 21 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 2016.
Yderligere information
I menuen til højre findes:
•Link til ansøgningsskema
•Oplysning om den aktuelle garantipujle
•Link til spørgsmål og svar vedr. garantifonden
•Link til lovgrundlaget

Kontakt

De Fire Vindmølleordninger+45 70 20 13 53Send mail
De Fire Vindmølleordninger

Fakta

Garantipulje: 10.000.000 Kr.
Restpulje: 2.156.394,73 Kr.  

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.