Grøn ordning
Sidst opdateret 19. april 2016
Grøn ordning
Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn.

Hvad kan der gives tilskud til?

Sigtet med grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

Efter grøn ordning gives der tilskud til:

  • Anlægsarbejder, som styrker landskabelige eller rekreative værdier i kommunen
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

vejledningen om grøn ordning til kommunerne kan du læse mere om, hvad der kan gives tilskud til.

Midler i ordningen

Det er defineret i VE-loven, hvor meget tilskud, der kan gives til kommunerne.

Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kWh i 22.000 fuldlasttimer pr. vindmølle på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41 i VE-loven. Dette svarer til en ramme på 88.000,00 kr. pr. MW installeret effekt.

Oversigt over kommunernes konto findes i menuen til højre under "Fakta".

Ansøgning om midler

Det er kommunen, der kan søge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til projekter, inden disse påbegyndes, i forhold til midlerne på tilsagnsrammen. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om et tilskudsberettiget projekt efter VE-lovens § 18, stk. 3 og giver tilsagn, delvist tilsagn eller afslag til projektet.

Efter projektet er gennemført, kan kommunen søge om udbetaling af tilskuddet, når møllerne er nettilsluttet, og der er penge på udbetalingsrammen.

De enkelte kommuner har forskellige procedurer i forhold til udvælgelse af projekter, hvortil der søges om tilsagn. Du kan kontakte din egen kommune for nærmere oplysninger.

Vil du vide mere?

I menuen til højre finder du information om:

  • Ofte stillede spørgsmål (vedrørende grøn ordning)
  • Lov om fremme af vedvarende energi

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.