Nettoafregning
Sidst opdateret 11. oktober 2016
Nettoafregning
Vejledning vedrørende nettoafregning

Bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet vedrører egenproducenters adgang til at benytte nettoafregningsprincippet og dermed fritages for helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet.

​I bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 defineres egenproducenter således:

  1. Egenproducent: Elforbruger, som er 100 pct. samme juridiske enhed eller person som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet med hen-blik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.”

Efter nettoafregningsbekendtgørelsen skal der være 100 % identitet mellem den juridiske enhed, der producerer elektriciteten og den juridiske enhed, der forbruger den producerede elektricitet.

For både små og store elproduktionsanlæg er det et krav, at elproduktionsanlægget er 100 % ejet af den samme juridiske enhed som elforbrugeren – og dermed også elproducenten.
 
Nettoafregningsbekendtgørelsen omtaler endvidere det faktuelle brug af anlægget, jf. ”producerer…. med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.”
 
Et afgørende kriterium for, om en producent kan betegnes som egenproducent, er, at denne har opført eller anvender sit energianlæg med henblik på at dække eget energiforbrug. Det er uden betydning om producenten sælger over eller under 50 % af energien til det offentlige elforsyningsnet. Det afgørende er således det faktuelle brug af anlægget.
 
Det er hverken anlæggets type eller anlæggets brændselstype, der er afgørende for, om vedkommende producent er egenproducent efter bekendtgørelsen. Det afgørende kriterium er, om producenten producerer elektricitet fra sit energianlæg med henblik på at dække eget energiforbrug.
 
I henhold til bekendtgørelsen nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet er der dog flere krav, der skal være opfyldte, førend en elproducent kan modtage nettoafregning.
 
Store vindmøller med en nominel effekt på mindst 25 kW
Nettoafregning er betinget af, at:
  • Elproduktionsanlægget er 100 % eget af samme juridiske enhed som elforbrugeren
  • egenproducent er en elforbruger, som er 100 % samme juridiske enhed eller person som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.
  • Anlægget skal være beliggende på forbrugsstedet eller være installeret i egen forbrugsinstallation
Fritagelse af offentlige forpligtelser
Ved nettoafregning fritages egenproducenten helt eller delvist for at betale nogle offentlige afgifter i forhold til den strøm, man selv producerer og forbruger. Når vindmøllen producerer strøm, har egenproducenten mulighed for at bruge af strømmen direkte og således ikke trække på det kollektive net. Dette forbrug pålægges blot en såkaldt reduceret PSO-afgift (Hvis møllen har en installeret effekt på mere end 25 kW, betales der en reduceret PSO-afgift for egetforbruget svarende til 0,9 øre/kwh i første kvartal 2016) eller er for mindre anlæg ( <= 25 kW) helt fritaget for nogen afgift overhovedet. Den strøm, man ikke når at bruge, sælger du på samme vilkår som uden nettoafregning.
 
Yderligere information omkring PSO-tariffen kan findes på følgende link.
 
Beregning af nettoafregning
Det gælder for alle nettoafregningsgrupper, at Energinet.dk får oplyst et antal kWh fra netvirksomheden, som vi bruger til beregning af udbetaling af overskudsproduktion (antal kWh x pristillæg). Overskudsproduktion er produktionen fratrukket eget forbruget. Ønskes der yderligere oplysninger om aflæsning, fx aflæsningsperiode og antallet af kWh, skal I kontakte jeres netvirksomhed.
 
Inden projektets påbegyndelse
Vi kan vejledende oplyse, at såfremt en elproducent ønsker at modtage nettoafregning, skal elproducenten rette henvendelse til Energinet.dk og ansøge om muligheden for nettoafregning inden projektets påbegyndelse, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1.
 
Definitionen af projektets påbegyndelse er som følger: 

”Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversible, alt efter hvad der indtræder først.”
En investering vil normalt kun være irreversibel, hvis der er indgået en kontrakt, som ejeren som aftalepart kun vil kunne komme ud af ved at hæve kontrakten.
 
  • Projektet anses derfor ikke for påbegyndt, hvis der er indgået aftale om køb, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.
  • Projektet vil derimod anses som påbegyndt, hvis den fysiske etablering af anlægget er startet.
Køb af grunde og forberedende arbejde såsom indhentning af tilladelser og indledende gennemførlighedsundersøgelser betragtes ikke som en påbegyndelse af projektet.
  • Dette betyder eksempelvis, at der kan indhentes tilladelse fra offentlige myndigheder til opstilling af et anlæg, uden at projektet af den grund anses for påbegyndt.
Nettoafregning vs pristillæg
Pristillægget efter § 35a i VE-loven er reelt en variant af en tidsbegrænsning, som for vindmøllers vedkommende så at sige er konverteret til en energimængde (fuldlasttimer) for at opnå et ensartet støtteniveau. Det har ifølge Energistyrelsens vejledende udtalelse ikke været hensigten, at man skal kunne få både det direkte tilskud (pristillægget) i fuldt omfang og samtidig få indirekte støtte i form af nettoafregning i løbet af møllens levetid. Det ville betyde, at støtteniveauet blev langt højere, end det er forudsat både ved folketingets vedtagelse af ordningen og ved EU-Kommissionens godkendelse heraf. Det vil kort sagt kunne betyde, at det risikeres, at der sker overkompensation i forhold til de forudsatte omkostninger.
 
Tilvalg af nettoafregning udgør i praksis et fravalg af pristillæg for den nettoaf-regnede elektricitet. Reglerne om fravalg fremgår af § 22, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1115 af 18. september 2015 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Bestemmelsen har følgende ordlyd (fremhævning tilføjet):
 
§ 22. En vindmølleejer kan ved meddelelse til Energinet.dk fravælge modtagel-sen af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi. Vindmølleejeren kan endvidere ved meddelelse til Energinet.dk genoptage modtagelsen af nævnte pristillæg og andre ydelser. Retten til genoptagelse omfatter ikke ejere af havvindmøller etableret efter udbud.

Stk. 2. Fravalg og genoptagelse efter stk. 1 sker med virkning fra den første dag i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned, hvis der ydes VE-bevis eller pristillæg for elektriciteten efter bestemmelserne i §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 3. Ved opgørelsen af oprindelig produktion til brug ved beregningen af fuldlasttimer ifølge denne bekendtgørelse og §§ 35a-42 i lov om fremme af vedvarende energi medregnes også produktion under fravalg som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Nødvendige administrative omkostninger ved fravalg og genoptagelse, som afholdes af den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed og den systemansvarlige virksomhed betales af vindmølleejeren på grundlag af opgørelse over disse omkostninger.

Stk. 5. Energinet.dk udarbejder ansøgningsmateriale til brug for fravalg af pris-tillæg.
Fuldlasttimer tæller fra første producerede kWh uanset, om energien forbruges af producenten uden pristillæg eller det sælges i elmarked med pristillæg. Det er vindmøllens samlede del af produktionen, der ”bruger af fuldlasttimerne”.
 
Ved opgørelsen af oprindelig produktion til brug ved beregningen af fuldlasttimer ifølge § 35 a i VE-loven medregnes den første producerende kWh fra vindmøllen uanset, om energien forbruges af producenten uden pristillæg (nettoafregnes) eller sælges i elmarked med pristillæg.

Kontakt

De Fire Vindmølleordninger+45 70 20 13 53Send mail
De Fire Vindmølleordninger

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.