Pristillæg
Sidst opdateret 16. februar 2017
Pristillæg
Det fremgår af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), at man som vindmølleejer kan opnå et pristillæg til elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018.
Planlægning og opstilling af vindmøller
Når der planlægges og opstilles nye vindmøller, kan naboerne til de nye vindmøller, opstillere af vindmøllerne og de kommuner, som vindmøllerne opstilles i, have en række forpligtelser ifølge lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).
 
Pristillæg
Der gælder forskellige afregningsregler for elektricitet produceret af vindmøller afhængig af vindmøllens alder, installerede effekt og den aktuelle markedspris.
 
Det fremgår af VE-lovens § 35 a, at der kan opnås pristillæg til elektricitet produceret på fabriksnye vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018, bortset fra vindmøller som er nettilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. VE-lovens § 41 (husstandsvindmøller), og havvindmøller omfattet af §§ 35 b og 37.
 
Fabriksny vindmølle opstillet på godkendt certifikat
For elektricitet produceret på landvindmøller tilsluttet efter 1. januar 2014 og inden den 21. februar 2018 ydes et pristillæg på 25 øre/kWh, med et loft på markedspris plus pristillæg på 58 øre/kWh. Det betyder, at hvis markedsprisen på el overstiger 33 øre/kWh, reduceres tillægget for hver øre markedsprisen stiger yderligere. Pristillægget ydes for en elproduktion, der afhænger af både generatorens effekt og møllevingernes størrelse. Det gives nemlig for en elproduktion der regnes ud således:
Mølleeffekt i MW gange 6.600 timer plus rotorarealet i m 2 gange 5,6 MWh/m2
Når denne mængde strøm er blevet produceret, vil strømmen skulle afsættes til markedspris. Dog ydes der en godtgørelse for balanceringsomkostningerne på 1,3 øre/kWh i indtil 20 år fra møllens nettilslutning.

Krav til udbetaling af pristillæg

Før Energinet.dk kan træffe afgørelse om udbetaling af pristillæg for vindmøller skal følgende forhold være opfyldt:

  1. Vindmøllen skal have gennemført henholdsvis værditabsordningen i §§ 6-12 og køberetsordningen i §§ 13-17, jf. § 54 i VE-loven, såfremt vindmøllen er omfattet af disse to ordninger.
  2. Vindmøllen skal opfylde de materielle betingelser for opnåelse af pristillæg, jf. § 35a i VE-loven.
Afgørelse om pristillæg forudsætter nettilslutning, idet afgørelsen afhænger af relevant dokumentation, blandt andet af et gyldigt certifikat, idet certifikattypen har afgørende betydning for, om der kan opnås pristillæg efter § 35 a. Certifikattypen skal således være godkendt og fremgå af Energistyrelsens godkendelsessekretariat for vindmøllers hjemmeside: http://www.vindmoellegodkendelse.dk/certificering/typecertifikater/

Vindmølleprojekter omfattet af værditabsordningen
Værditabsordningen gælder for:

  • Vindmøller over 25 m, der opstilles på land.
  • Havvindmøller, som etableres uden for udbud.
  • Havvindmøller, som etableres efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker.

Yderligere information omkring værditabsordningen kan findes på følgende link.

Vindmølleprojekter omfattet af køberetsordningen
Som udgangspunkt er alle vindmøller på mindst 25 m omfattet af køberetsordningen.
Det betyder, at minimøller og husstandsvindmøller, der normalt er under 25 meter høje, som udgangspunkt ikke vil være omfattet.

Derudover er følgende vindmølleprojekter undtaget fra køberetsordningen:
  • Vindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. VE-lovens § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23.
  • Vindmøller, der indgår i en havvindmøllepark, der etableres mere end 16 km fra kystlinjen på enten søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone.
  • Vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af VE-lovens § 41.
  • Vindmøller, som er prototypecertificeret efter regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren.
  • Vindmøller, som efter energi-, forsynings- og klimaministeren afgørelse må betegnes som prototypemøller.

Yderligere information omkring køberetsordningen kan findes på følgende link.

Kontakt

De Fire Vindmølleordninger+45 70 20 13 53Send mail
De Fire Vindmølleordninger

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.