Danske strategier
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 8. december 2014
Danske strategier
Nedenstående strategier inden for energiforskning er udarbejdet af en bred kreds af aktører i branchen og Energistyrelsen.

Strategierne kan downloades som pdf under punktet "Læs mere".

Smart Grid

De danske energiforskningsprogrammer har udfærdiget en tværgående vurdering af de forsknings-, udviklings- og demonstrationsforhold (FUD), der mangler for at opnå en optimal udnyttelse af ressourcerne i et fremtidigt elsystem med 50 % vindenergi.

Arbejdet er initieret på baggrund af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets Smart Grid-strategi (april 2013) og er et samarbejde mellem:

  • EUDP ved Energistyrelsen
  • InnovationsFonden under Uddannelses- og forskningsministeriet
  • ELFORSK ved Dansk Energi
  • ForskEL ved Energinet.dk

Til at udføre opgaven udpegede energiforskningsprogrammerne en arbejdsgruppe bestående af evaluatorer med tilknytning til de respektive programmer.

Arbejdet identificerer behov frem mod 2020, men ser også på den længere bane frem mod 2035 og 2050. FUD-behovene er kategoriseret under de traditionelle fem områder:
1.     Elnettet
2.     Energimarkeder
3.     Komponenter (produktion, energikonvertering, distributionssystemet, forbrugsleddet)
4.     Forbrugere
5.     Informations- og kommunikationsteknologi
 
Derudover skal fremhæves to væsentlige pointer. Den første angår tværfaglighed både mellem de fem områder, men også mellem de faglige miljøer, der arbejder med Smart Grid. Således er det essentielt at teknologiudviklingen sker i tæt samarbejde med fagmiljøer inden for fx økonomi og antropologi. Den tværfaglige tilgang vil bidrage til mere innovative og robuste løsninger tættere på slutbrugeren.

Den anden pointe angår behovet for, at Danmark øger værdiskabelsen af F&U ved at sikre de gode resultater herfra faktisk bliver demonstreret og implementeret.

 

Energilagring
De danske energiteknologiprogrammer: EUDP, ForskEL & ForskVE, Det Strategiske Forskningsråd, ELFORSK og Green Labs har i fællesskab publiceret en rapport, der giver anbefalinger til forskning, udvikling og demonstration af teknologier inden for energilagring. Allan Schrøder Pedersen, sektionsleder for DTU Energikonvertering, har stået i spidsen for arbejdet og har fået hjælp af en bredt forankret projektgruppe med repræsentanter fra både forsknings- og industrimiljøer.Rapporten beskriver kort analyser af behovet for energilagring i fremtiden og giver vurderinger af, hvor i energisystemet lagring af energi kan forventes at spille en rolle. Herunder også analyse af, hvorledes lagret energi kan bidrage til øget fleksibilitet i det fremtidige energisystem.

Arbejdet har fokuseret på de tekniske behov for energilagring helt  frem mod 2050. Rapporten giver ikke giver ny viden eller data vedrørende fremtidig økonomi i forbindelse med brug af energilagring. Derimod har det været væsentligt, at arbejdet blev udført i en dansk kontekst. Det vil sige, både at identificere behov for ny viden og samtidig nyttiggøre dette i et internationalt perspektiv med håb om vækst og arbejdspladser til følge.

Anbefalingerne i rapporten tager således udgangspunkt i:
• Teknologiernes relevans i det fremtidige danske energisystem
• Danske styrkepositioner og kompetencer (industri såvel som forskning og udvikling) inden for lagringsteknologierne
• Vurderinger af markedspotentiale – nationalt og internationalt

Ud fra disse kriterier peger rapporten på tre hovedområder, som bør prioriteres af energiteknologiprogrammernes kommende udbud:
• Lagring af energi i kemiske forbindelser
• Batterier
• Termisk energilagring
I rapporten findes der for hvert af områderne yderligere tekniske anbefalinger.

Rapporten blev bestilt af formændene for energiteknologiprogrammerne i foråret 2013. Her udpegede de energilagring som et af tre væsentligste områder, der skal bidrage til den grønne omstilling frem mod 2050. De to andre områder er Smart Grid og energieffektivisering i boliger.


Smart Grid Roadmap
Smart Grid Forskningsnetværket bestående af repræsentanter fra de danske forskningsinstitutuiner og videncentre, har publiceret en roadmap. Denne ”køreplan” beskriver det forsknings-, udvikling- og demonstrationsbehov der er behov for frem til 2020 for at opfylde de politiske ambitiøse målsætninger om bl.a. 50 % af elforbruget skal dækkes af vindkraft.
Roadmappet beskriver inden for hver af de fem delområder – elsystemet, energimarkeder, komponenter, forbrugere, informations- og kommunikationsteknologi og fremtidens samlede energisystem – de konkrete aktiviteter, der bør igangsættes på den korte bane.
Smart Grid Forskningsnetværket præsenterede roadmappen for Klima-, Energi- og Bygningsministeren den 18. januar 2013.
  

Bioforgasning
Strategien beskriver den danske F&U indsats indenfor forgasningsområdet samt hvordan biomasseforgasning kan bidrage til det fremtidige danske energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler.
 
Biomasse
Biomassestrategien omhandler anvendelse af biomasse til el- og kraftvarmeproduktion, beskrivelse af forskellige biomassebrændsler, beskrivelse af behov for udvikling inden for forbrænding af biomasse, herunder håndtering af miljøproblemer. Den omhandler også beskrivelse af anvendelsen af biomasse til termisk forgasning, til biogas og til nye termiske teknologier som Stirling-motoren.
 
Brint og brændselsceller
Den danske strategi baserer sig på et overordnet dokument, der omhandler både brint og brændselscelleforskning i Danmark. Under dokument ligger desuden en række strategier, der repræsenterer de enkelte teknologiområder, som der satses på i Danmark. Strategierne er forankret ved Partnerskabet for Brint og Brændselsceller, som har hovedparten af de danske aktører som medlemmer, herunder også myndighederne på området.
 
Solceller
Solcellestrategien omhandler hele forløbet fra forskning og udvikling over design og implementering til demonstration og langtidstest. Solcellestrategien omhandler både anvendelsen af silicium solceller og polymersolceller.
 
Vindkraft
Vindkraftstrategien omhandler udvikling af vindkraftens økonomi og påvirkninger af miljøet (visuelt og natur) samt afdækning af samspillet mellem vindkraft og elsystemet med henblik på at modtage stigende mængder vindkraft. På offshore området er der udvikling af fundamenter, miljøpåvirkninger, korrosionsproblemer, langtidspåvirkninger m.v.
 
Bølgekraft
Bølgekraftstrategien omhandler udvikling af måleprogrammer, afprøvninger, resultatevaluering, trinvis opskalering og beregning af kWh-prisen på el fra bølgekraft. Der er indtil videre ydet støtte til teknologier inden for point absorber, opskylningsanlæg og turbine-/møllesystemer.
 
Flydende biobrændstof
Strategien for flydende biobrændstof er udarbejdet uden deltagelse fra Energinet.dk. Strategien omhandler optimering af fremskaffelse og anvendelse af biobrændsler til brændstoffremstilling for transportsektoren.
Effektive forbrugsteknologier
Strategien er udarbejdet uden deltagelse fra Energinet.dk. Effektive forbrugsteknologier handler om identificering af elforbrugende installationer og udvikling af nye lavenergiprodukter. De enkelte strategier kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside.
 
Affald
Energinet.dk har sammen med en række samarbejdspartnere inden for affaldssektoren i Danmark udført et kortlægningsarbejde for anvendelsen af affald i el- og kraftvarmeproduktionen. Kortlægningen har, sammen med en workshop for et bredt udsnit af personer fra affaldssektoren, dannet grundlag for en dansk F&U-strategi for anvendelse af affald til el- og kraftvarmeproduktion.
 
Biogas
Energinet.dk har sammen med EUDP og Brancheforeningen for Biogas udarbejdet en strategi for forsknings- og udviklingsindsatsen indenfor biogas. Strategien identificerer de vigtigste indsatsområder for at opnå den danske målsætning om en udbygning med biogasanlæg frem mod 2020. Strategien skal give retning for den offentlige og private udviklingsindsats. Energinet.dk's udviklingsprogrammer ForskEL og ForskNG samt EUDP har alle biogas som et prioriteret indsatsområde og strategien vil blive brugt til at koordinere den samlede indsats på tværs af disse og andre programmer. Den vil også blive brugt til at opdyrke både partnerskaber, de bedste projekter i samarbejde med branchen og til den endelige prioritering af indkomne ansøgninger til energiforskningsprogrammerne.
 
Solvarme
Som del af energiforliget i marts 2004 blev der udover de almindelige PSO forsknings- og udviklingsmidler afsat 30 mio. kr. De skulle bl.a. anvendes til at undersøge mulighederne for større solvarmeanlæg tilknyttet kraftvarmeanlæg, herunder lagringsproblematik, samt at udvikle og demonstrere sådanne anlæg. Energinet.dk gennemførte i samarbejde med branchen en udredning herom. Efterfølgende har branchen, sammen med Energistyrelsen og Energinet.dk, lavet en solvarmestrategi, der ser på alle typer anvendelse af solvarme i Danmark.
 
Samlet dansk energiforskningsstrategi
Det Rådgivende Energiforskningsudvalg, REFU, har udarbejdet en samlet dansk energiforskningsstrategi. Strategien har til formål at forene de danske styrkepositioner inden for energiforskningen, samt sikre at der mellem energiforskningsprogrammerne er fælles mål inden for kommercialisering, vækst og arbejdspladser. Desuden beskriver strategien muligheder for internationalisering. Energinet.dk har deltaget i styregruppen for projektet.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.